Lidt om skolen og dens baggrund.

 
Rønne Privatskoles start er fastsat til 2. november 1888, på hvilken dag frk. Raabys pigeskole overtog ejendommen på hjørnet af Theaterstræde og Østergade. Pigeskolen blev i 1903 købt af rektor M.C.Koefoed, som oprettede “Forberedelsesskole” til Statsskolen for både piger og drenge med henblik på at forberede elever til optagelse på latinskolen.
 
Efter i en periode at have kæmpet med stærkt faldende elevtilgang opnåede skolen i 1951 statsanerkendelse og oprettede i konsekvens af den ny skolelov 1958 realafdeling i 1962. Samtidig øgedes elevtallet støt.
 
I 1964 flyttede skolen til de nuværende bygninger i Kandegade, og i 1976 indviedes en ny fløj bestående af 5 faglokaler til de praktisk-musiske fag. I 2009 renoveredes hele denne fløj, kaldet fagfløjen, gennemgribende med blandt andet helt nyt hjemkundskabs-, billedkunst- og IT lokale. Ombygningen og de perspektiver der lå heri, gjorde, at de pædagogiske forhold på hele skolen som helhed blev forbedrede.
I efteråret 2001 tog vi 4 store klasseværelser ud mod Kandegade i brug.
Sommeren 2004 var de nyeste 2 lokaler på 1. sal over disse klasseværelser færdige: håndarbejde og IT-lokale med nye computere.
Til skolestart 2013 blev skolen udvidet med nyindrettede naturfagslokaler i villaen i Kandegade 7. I 2017 bliv håndarbejde og sløjd lagt sammen til håndværk og design.
 
Skolen er i dag en selvejende institution med en forældrevalgt bestyrelse, der har den overordnede ledelse af skolen. Skolens højeste myndighed er ifølge de af ministeriet godkendte vedtægter den årlige generalforsamling (forældrekredsmøde), der afholdes i april måned.
 
Skolen har ca. 345 elever (børnehaveklasse-10.kl.). Efter 9. og 10.klasse kan eleverne aflægge folkeskolens afgangsprøver. Disse prøver gennemføres i overensstemmelse med de for folkeskolen gældende regler, således at eleverne efter det 9. skoleår kan gå op til folkeskolens afgangsprøve FSA, og efter det 10. skoleår afgangsprøven for 10.kl. FS10.
 
Om skolens undervisning og øvrige virke kan det siges, at vi lægger vægt på det enkelte barns trivsel, faglige indlæring, fællesskab og nærhed samt på et tæt samarbejde med forældre, og vort mål er på baggrund af et overskueligt og venligt skolemiljø at give hver elev optimale indlæringsmuligheder.
 
Dette hæfte skulle gerne udgøre en fyldestgørende beskrivelse af skolen og dens aktiviteter. Det forlanger ikke at blive læst straks fra A-Z, men det håber inderligt at blive brugt hyppigt som andre nyttige håndbøger.
 
 
                                                                                                                            
ADRESSEFORANDRING og ændring af telefonnumre skal ske på intra hurtigst muligt.
 
BAT skoleårskort fåes ved henvendelse direkte til BAT. Ungdomskort med rabat på kollektiv trafik til 16-19 årige. Læs mere på www.ungdomskort.dk
 
BØRNEHAVEKLASSE. Børnene undervises daglig fra kl. 8.10 – 13.05. Børnene beskæftiges under hensyntagen til deres alder og udvikling med leg og andre udviklende aktiviteter samt begynderindlæring i dansk og matematik, og man søger herigennem at gøre dem fortrolige med den daglige tilværelse på en skole.
INDSKOLINGEN: Børnehaveklassen deltager i den samordnede indskoling sammen med 1. og 2. klasse, hvor det er klasselæreren og matematiklæreren, der er de deltagende lærere. Der er 3 indskolingsperioder. I den første indskolingsuge tager hele indskolingen på heldagsture, så de nye børnehaveklassebørn kan lære de andre børn og voksne at kende.
Indskolingsugerne ligger på 3 hele dage Den sidste periode ligger altid i forbindelse med de skriftlige prøver.
 
CYKLER. Skolen forventer, at forældrene sørger for, at elevernes cykler er i lovlig stand. Specielt bedes man være opmærksom på lygter i vintermånederne. Det er normalt, at politiet samarbejder med skolen om cykel- og lygtekontrol.
Cykler parkeres i cykelstativerne ved SFO´en, samt i villaens baggård og bag ved 10. kl..
På hytteture/lejrskoler, der indebærer cykling, skal der bruges cykelhjelm af alle.
 
CYKLISTPRØVE. I samarbejde med politiet, forældrene og skolens kontaktlærer, afholdes der i 6. klasse en cyklistprøve.
 
DELING EFTER 5. KLASSE. På basis af indskrivning af nye elever til 6. klasse foretages af skolen efter 5. klasse en deling af eleverne, idet der oprettes to 6. klasser. De nye elever fordeles på disse to klasser ligeligt. Nye forældre og elever inviteres til orienteringsmøde først i juni.
 
ELEVRÅD. Skolen har to elevråd. Det ”lille” elevråd består af elever fra 1. klasse til og med 6. klasse. Det ”store” elevråd består af elever fra 7. til 10. klasse. Fra hver klasse vælges to repræsentanter og 2 suppleanter. Der er mindst ét møde om måneden.
I det store elevråd vælges der en formand, næstformand og sekretær, og man er valgt for ét år. Formanden har jævnligt kontakt til skolelederen.
I det lille elevråd er der oftere valg, da mange gerne vil prøve at sidde i rådet. Kontakten til skolelederen går via elevrådets kontaktlærer. I dette skoleåret er Jakob Kold Pedersen kontaktlærer til det lille elevråd og Jan Nielsen til det store.
Elevrådene er fast punkt på lærerrådsmøderne.
 
ELEVSAMTALER. Der holdes elevsamtaler 1 gange årligt. Disse samtaler giver læreren en mulighed for at danne sig et bredere billede af den enkelte elevs personlige faglige og sociale udvikling. Samtalerne kan danne udgangspunkt for drøftelser ved hjemmebesøg eller skole-hjem samtale.
 
ERHVERVSPRAKTIK.
Uddannelsesplan.
Elever og forældre er selv ansvarlige for uddannelsesplanen.
I 6. og 7. klasse kan uddannelsesvejlederen efter henvendelse fra skolen eller forældrene tale med de elever, der har særlig brug for vejledning.
I 8.- 9. og 10. klasse har uddannelsesvejlederen mindst en samtale med alle unge. Eleven udarbejder i samarbejde med forældre en uddannelsesplan.
Uddannelsesvejlederen deltager i et forældremøde i 7.- 9. klasse.
Uddannelsesvejlederen er til rådighed ved skole-hjemsamtalerne i 9. og 10. klasse for de elever med  særlige behov.
Introduktionskurser.
Alle unge skal på en uges introduktionskursus i 8. klasse man-tors i uge 14. Udgiften til transport afholdes af skolerne.
Brobygning.
Uddannelsesvejlederen orienterer om brobygningsmulighederne i begyndelsen af 10. klasse.
Praktik.
Rønne Privatskole har valgt at have erhverspraktik, således at 8. klasserne fortsat skal i praktik.
 
 
ERSTATNING.  (se under forsikring).
 
 
 
 
FERIER OG FRIDAGE.                                                        
 se under "Information"                                                                                           
                                               De nævnte dage er inklusive.
 
Efter ferier møder eleverne til normal skoletid, bortset fra 1. skoledag efter sommerferien, hvor eleverne møder kl. 9.00 til 10.50
Der vil være personale på skolen fra kl. 8.00.
 
FORMÅLSFORMULERING. Det er skolens mål at stimulere den enkelte elevs videbegær, nysgerrighed, engagement og fantasi.
Derfor veksler dagligdagen mellem undervisning på et solidt fagligt niveau og aktiviteter af musisk/kreativ karakter.
I et overskueligt miljø forventer vi, at eleverne indgår i et dynamisk samspil, hvor tolerance og social forståelse er nøgleord.
Det er vigtigt, at eleverne tager medansvar for egen læring, og det er skolens mål, at denne proces foregår i et åbent og ligeværdigt samspil mellem elev, lærer og forældre.
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskoleloven og inddrager herfra især elementer af ny teknologi, miljø og omverdensforståelse, samt globalisering.
 
FORSIKRING. Ved forsætlige skader eller uagtsomme handlinger begået af elever er hjemmet erstatningspligtigt.
Hvis en elev beder en lærer tage sig af ur m.v. i gymnastiktimer eller på ekskursioner, sker dette for egen risiko, og skolens forsikring dækker ikke evt. tab eller skade under sådanne omstændigheder.
 
FORSØMMELSER. Hjemmet skal i forbindelse med enhver forsømmelse underrette skolen om årsagen, besked på intra eller ved at give eleven seddel med til klasselærer.
 
FORÆLDREMØDER.  Der afholdes en gange årligt forældremøde.
Forældremøde afholdes senest i september måned. På forældremødet deltager klasselæreren og matematiklæreren samt nye lærere/fag på de pågældende klassetrin. Der orienteres om faglige og sociale mål for klassen.
På forældremødet vælges forældrerepræsentanter til forældrerådet. Gerne 4-5 forældre.
 
FORÆLDRERÅDSREPRÆSENTANTER:
Skolen lægger vægt på et godt samarbejde mellem lærere og forældre. På det første forældremøde vælges 4-5 forældrerådsrepræsentanter. Forældrerådsrepræsentanterne er kontaktled mellem klasselæreren og forældrene. De arrangerer desuden sociale sammenkomster for forældre og børn for at skabe et godt og trygt miljø for begge parter. Forældrerådsrepræsentanterne afholder forældrerådsmøder for at debattere og diskutere holdninger til fx samværsformer i klassen, til fester og lign. og nå frem til nogle fælles normer og regler i samarbejde med klasselæreren for klassen.
Klasseforældrerådet kan altid bede klasselæreren om at tage ønskede punkter op på dagsordenen i forbindelse med forældremødet.
 
Kritik af undervisningen, skolen, lærerne osv. vil nogle gange ende hos forældrerådsrepræsentanterne. I disse situationer skal forældrerådet ikke agere mellemmand, men bede om, at kritikken bliver rettet til den person, det vedrører.
 
FRIKVARTER. (Se ringetider).
 
FRIPLADSTILSKUD. (Se skolepenge).
 
FRITAGELSE FOR SKOLEGANG. I særlige tilfælde kan en elev fritages for skolegang i en eller flere dage. Henvendelse herom skal rettes i god tid til skolens kontor, hvis det drejer sig om mere end 2dage, ellers via klasselæreren. Fritagelse for undervisning bør begrænses til det mindst mulige og skal altid begrundes. Det påhviler eleven ved hjælp af klassekammerater eller lærerne at indhente oplysning om undervisningen.
 
FÆRDSEL. VED KØRSEL AF BØRN TIL OG FRA SKOLE BEDES MAN UNDLADE AT BENYTTE KANDEGADE. SÆT DERFOR VENLIGST BØRNENE AF I ALMEGADE.
 
FØRSTE SKOLEDAG efter sommerferien: Se ferieplanen.
 
GLEMTE SAGER. Opbevares af pedellen/kontoret.
 
GENERALFORSAMLING - forældrekredsmøde (se vedtægter § 5-7) .
 
HJEMMEBESØG. I 1. klasse og i 6. klasse kommer klasselæreren og en anden af klassens lærere (oftest matematiklæreren) på hjemmebesøg og taler med forældre og elev i vante omgivelser for på den måde at skabe en tættere kontakt og større helhed i skole/hjemsamarbejdet.
Hvert hjemmebesøg har ca. 45 minutters varighed og ligger i september/oktober/november måned.
 
HJEMMESIDE: Skolens hjemmeside på Internettet kan findes på adressen: www.roenneprivatskole.dk
 
IDRÆT. Idrætsundervisningen i indskolingen og mellemtrin, dvs. i bh. kl., 1. kl., 2. kl., 3. kl., 4. kl., 5. kl., 6. kl. og 7. kl. er planlagt og udføres for den samlede klasse.
I 8. og 9. kl. er idrætstimerne delt op i moduler. I hvert modul er der fire valgmuligheder, som eleverne selv vælger sig ind på efter de udbud som de fire idrætslærere tilbyder.
Hvis elever skal fritages fra idrætsundervisningen, skal de have en skriftlig besked med fra deres forældre med forældreunderskrift. Dette gælder for alle elever.
Efter hver idrætslektion skal eleven i bad.
Gennem idrætsundervisningen kan eleverne deltage i forskellige idrætsturneringer her på øen – dette arrangeres i samarbejde med Dansk Skoleidræt.
Turneringer i dette forum kan bl.a. være Kidsvolley for 3., 4. og 5. kl. – hockey for 5. kl. – basketball for 6., 8. og 9. kl.
 
INDSKOLING. (se børnehaveklasse).
 
INTRANET.  Skolen har oprettet intranet for elever, forældre og lærere. Formålet er at forenkle kommunikationen og informationen mellem skole og hjem.
Ved skolestarten får alle elever og forældre adgangskoder til intranettet. Lærerne har mulighed for at lægge ugebreve og/eller månedsbreve ud på intranettet.
Forældrene skal selv ændre telefonnumre og e-mailadresser i systemet. Ved adresseændring, skal kontoret informeres.
  
IT. På skolen er der et IT-lokaler med 30 computere. Desuden er der et par computere til rådighed i enkelte af klasseværelserne. Al it-undervisning er integreret i den almindelige undervisning. ​I 6. - 10. klasse skal eleverne selv medbringe deres eget digitale penalhus.
 
KARAKTERER. (se standpunktsmeddelelser).
 
KLASSEARRANGEMENTER. For at styrke den enkelte klasse sociale liv afholdes der 2 gange årligt et klassearrangement. Det ene arrangement arrangeres af klasselæreren og en lærer fra klasseteamet og kan lægges på en klasselærerdag.
Det andet arrangement er et forældrerådsarrangement, men lærerne kan inviteres.
 
KLASSEKVOTIENT. Der tilstræbes en klassekvotient på 23 elever i 0.-5. klasse. Fra 6. til 9 klasse 24 elever.
KOMME FOR SENT. Eleven skal altid medbringe seddel fra hjemmet om årsag. Alternativt underretter hjemmet skolens kontor telefonisk eller pr e-mail.
 
KONFIRMATIONSFORBEREDELSE tilbydes elever på 7. klassetrin og omfatter 2 ugentlige timer. Konfirmationen i Sct. Nicolai Kirke, Rønne. Elever, der starter på skolen i 6. kl., kan også konfirmeres i hjemsognet.
 
KONTAKT ved opståede problemerHvis lærere eller forældre observerer pludselig opståede problemer vedr. det faglige eller personlig trivsel, er det begge parters ansvar at tage kontakt. Det er i første omgang klasselæreren eller den enkelte faglærer, forældrene bør kontakte. Telefonisk kontakt til læreren bør finde sted i eftermiddagstimerne.
 
KONTORTID. Mandag - torsdag kl. 7.45 - 15.00, fredag 7.45 – 14.00. Tlf. 56 95 07 90 og e-mail [email protected]
 
KRISEHJÆLP. Skolen har en omsorgsplan i tilfælde af dødsfald blandt forældre, elever eller lærere.
Omsorgsplanen ligger på skolen.
 
LEGEPLADSER.
Den gamle legeplads må bruges i frikvarterer af børn i børnehaveklasse til og med 4. klasse. Desuden af alle SFO brugere i SFO'ens åbningstid.
Den nye legeplads må benyttes af 5., 6. og 7. klasse. Desuden af alle SFO brugerne i SFO´ens åbningstid.
 
 
LEJRSKOLE/HYTTETURE:
Følgende regler for forældrebetaling er vedtaget af bestyrelsen:
Bhkl. - 4.kl.                           : 125 kr. pr. dag (max. 2 dage).
5. kl.                                    : 1.125 kr. for 5 dage.
6.kl. - 8.kl.                           : 125 kr. pr. dag (max. 2 dage).
9.kl.                                     : Udenlandstur max. 3.200 kr.
10.kl.                                   : Udenlandstur inkludret i skolepenge.
 
På alle klassetrin er der hytteture med 1 overnatning. Forældre er behjælpelige med transport samt bagning o. lign.
Ved udenlandsrejser dækker det almindelig gule sygesikringsbevis ikke hjemtransport ved sygdom. Det anbefales at der tegnes en privat rejseforsikring.
 
LÆRERPERSONALET:
Se under "kontakt"
 
MOBILTELEFONER. Det er tilladt for eleverne at medbringe mobiltelefoner. De skal være lukkede i timerne og må ikke på nogen måde benyttes i disse.
Mobiltelefonerne/SMS´erne forventes benyttet på en etisk forsvarlig måde – der er tale ”om frihed under ansvar”. I modsat fald inddrages telefonen af læreren og afleveres på skolens kontor, hvor den kan afhentes, når skolegangen er omme. I gentagne tilfælde må forældrene afhente telefonen eventuelt dagen efter.
 
MÅNEDSBREVE. En gang om måneden udsender alle klasselærere information/nyhedsbreve til hjemmene om aktuelle begivenheder, det faglige arbejde, ture, ekskursioner, klassen lige nu, møder m.m.
 
ORDENSDUKSE. I hver klasse vælges to ordensdukse for en uge ad gangen.
 
ORDENSREGLER.
1. Enhver på skolen skal lære at vise respekt for andres arbejde.
Derfor skal man:      a) møde til tiden til alle timer.
                                 b) være klar ved timens begyndelse.
                                 c) undlade at smide papir o.l.
2. Enhver skal (lære at) vise respekt for og hensyn til andre.
Derfor skal man:      a) undlade voldsom leg i klasseværelser.
                                 b) tale pænt til hinanden.
                                 c) undlade og modarbejde mobning.                                  
3. Man skal (lære at) vise respekt for andres ting.
Derfor skal man:      a) behandle skolens inventar med forsigtighed.
                                 b) undlade at vippe på stolene.
                                 c) undlade at tegne på bordene.
                                 d) sørge for bind om bøgerne.
4. Skader på ting erstattes af skadevolderens forældre.
5. Praktiske retningslinier:
          a) Elever må kun opholde sig i faglokaler, hvis der er en lærer til stede.
          b) Ophold på gangene i fagfløjen er ikke tilladt i frikvartererne.
c) 8.-10.kl. må forlade skolen i 10 og 12-frikvarteret og i mellem- og fritimer, med forældrenes tilladelse (i 7. klasse drøftes dette på første forældremøde i de respektive klasser. De to klasseteam finder herefter ud af, hvornår tilladelse gives).
          d) Legearealet bag første fløj er forbeholdt 1. - 5.kl.
          e) Fodbold må spilles på banen bag fagfløjen.
          f) Sneboldkampe foregår bag fagfløjen.
          g) Telefonsamtaler kun efter tilladelse fra kontoret.
          h) Efter ethvert fravær skal der foreligge seddel (fra hjem/læge/tandlæge).
 
Det anbefales desuden, at hver klasse opstiller max. 5 klasseregler, som udarbejdes af elever, lærere og rengøringspersonale. Disse regler kan annulleres, efterhånden som de er blevet indarbejdet, hvorefter nye kan opstilles efter behov (dukse, ude/indeordningen, færdsel uden for skolen m.m.).
Farligt legetøj som f.eks. skateboards, rulleskøjter og knive må ikke medbringes.
 
PEDEL. Michael Finne Nielsen træffes på skolen dagligt kl. 7.30-12.00 og 13.15-16.15.
 
PÆDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING. Tlf.56 92 42 20.
Elever med særlige vanskeligheder kan i samråd med forældrene henvises til skolepsykologisk undersøgelse samt tale- og hørepædagog.
 
RINGETIDER.                  
1. lektion        8.10 -   8.55
2. lektion        9.00 -   9.45
3. lektion       10.00 - 10.45
4. lektion       10.50 - 11.35
5. lektion       12.20 - 13.05
6. lektion       13.05 - 13.50
7. lektion       13.55 - 14.40
 
RYGEPOLITIK. Det er ikke tilladt for eleverne at ryge på skolens område eller ude foran skolen.
 
SEKRETÆR. Jette Jensen og Kathja Marckmann Jensen træffes mandag - torsdag kl. 7.45 - 15.00, fredag kl. 7.45 – 14.00.
  
SKOLEBØGER. Bøgerne skal forsynes med omslag, så snart eleverne får dem udleveret. Elevens navn og klasse skrives på indersiden af omslaget. Skolens bøger skal behandles med omhu!
Mishandlede og bortkomne bøger skal erstattes!
 
SKOLEBØRNEHAVE.
Der er ikke længere skolebørnehave på Rønne Privatskole, da kommunen har ændret i tilskuddet og muligheden for det.
 
SKOLE/HJEM-SAMTALER. Hvert år afholdes to skole-hjem samtaler. Disse samtaler finder sted i efteråret, senest inden juleferien, og foråret senest inden 1.april måned for 7. 8. og 10.klasserne. og inden 1. maj for bh.kl. - 6. klasserne. Samtalerne er ens for 7. - 10. klasse. I 1. og 6. kl. erstattes efterårets skole-hjem samtale med hjemmebesøg. For 9.klasserne gælder at 1.skole/hjem samtale er inden 15.november og 2.skole/hjem er inden 1.februar pga.afklaring af de videregående uddannelser.
 
SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Fritidsordningen er et tilbud, der omfatter BH.klasse til og med 4. klasse.
Åbningstid: Se opslag under SFO.
                                  
Lokaler: ABC-huset, Kandegade 9.
Leder: Gitte von Berg tlf. 56 95 07 90 (lokal 4) i åbningstiden.
Pris: Kr. 1.195 kr. i 11 mdr. incl. frugt og saft (Søskendemoderation som i skolen).
Ved framelding: 1 måneds opsigelse til den 1. i måneden.
 
SFO-PERSONALE. Leder: Gitte von Berg. Souschef: Frank Krogh Hansen. Pædagog: Jakob Kold Pedersen. SFO-medhjælpere: Michael Bohn og Kumiko Asti.
 
SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE
Skole/hjemsamarbejdet bygger på et højt informationsniveau, engagement og ansvarlighed fra alle parter. Se månedsbrev og hjemmebesøg.
Forældrene skal inddrages i arbejdet med skolen og medvirke til at realisere skolens målsætning ved at:
- prioritere deres børns skolegang højt og deltage aktivt i fællesskabet omkring klassen
- interessere sig for både læring og trivsel, dvs. bl.a. sikre at lektier laves, mobning undgås osv.
- møde skolen med en positiv grundindstilling
- være "krævende" og konstruktive i forhold til skolen
- være åbne og ærlige over for lærerne
- stimulere børnenes nysgerrighed, videbegær og fordybelse
- lære deres børn gode arbejdsvaner og ansvarlighed
- sørge for at deres børn møder friske og veludhvilede til tiden
- lære deres børn at tage hensyn til andre
- lære deres børn de almindeligste adfærdsregler, dvs. skolens normer.
 
SKOLELEDER. Skoleleder Jesper Jørgensen træffes dagligt i skoletiden.
 
SKOLEPENGE: Kr. 1.540 i 11 rater. For 10.klasse er det 2750 kr.
Der ydes 25 % i søskendemoderation for andet barn og 50 % i søskendemoderation for tredje barn og derover, der samtidig går på skolen. Søskendemoderation opnås når børnene har samme folkeregisteradresse. 
Der må forventes en almindelig fremskrivning af skolepengene ved hvert skoleårs begyndelse.                                                               
                                    
Skolepengene forfalder til betaling d. 5. i hver måned, første gang d. 5. august. Vi opfordrer til, at man betaler via PBS. Ved 3 måneders restance overgives sagen til inkasso hos skolens advokat.
Hvis man kommer i en situation, hvor man i en periode ikke har mulighed betale skolepenge, bør man hurtigst muligt kontakte skolens kontor.
Vi gør opmærksom på, at der er mulighed for at søge nedsættelse af skolepengeindbetaling. Ansøgningsskemaer kan afhentes på skolens kontor ca. d. 1/6 - afleveringsfrist inden 1.september.
 
SKOLESUNDHEDSTJENESTEN. Består af sundhedsplejerske Connie Vinkel og sekretær Anita Phillipsen (tlf. 56924204).
Træffetid: Sundhedsplejersken træffes på ( 30 18 06 23)
Skolesundhedstjenesten har rutinemæssige funktionsundersøgelser af elever fra BH.klasse - 9.kl. Disse undersøgelser omfatter: Synsprøve, højde- og vægtmåling. Høretest ved ind- og udskoling samt efter behov. Undersøgelserne gentages efter behov.
Sundhedsplejerskens regelmæssige kontakt med eleverne efter indskoling opretholdes gennem en sundhedsorienterende samtale.
 
SKOLETANDPLEJE. Den kommunale tandpleje findes ved Østre Skole i en selvstændig bygning, adgang fra Åkirkebyvej. Adressen er: Åkirkebyvej 25 C. Tlf.56 92 75 25.
Den kommunale Tandpleje i Bornholms regionskommune har fire klinikker. Jeres barn er tilknyttet den klinik, der ligger nærmest bopælen. Når man er startet i skole, vil man blive tilknyttet den klinik, der ligger nærmest skolen.
 Tandklinikken er åben fortrinsvis på skoledage kl. 8.00 – 15.00. Tlf. 56927525. e-mail: [email protected]. Hjemmeside: www.brk.dk/tandplejen.
 
Tandregulering. Alle børn får senest i 6. klasse efterset deres tænder med henblik på tandstillingsfejl. De børn, der har tandstillingsfejl, henvises til specialtandlægen for en nærmere vurdering og eventuel behandling. Det foregår Aakirkebyvej 25 B, 3700 Rønne, tlf. 56 95 15 99
 
SKOLEVEJLEDER. Pia Wedell Topp [email protected] er til rådighed for såvel elever, forældre som lærere i de forskellige valgsituationer, der optræder i skoleforløbet specielt fra 7. - 10. klasse.
 
SNEVEJR. Ved meget kraftigt snefald eller isslag kan det undtagelsesvis af sikkerhedsmæssige grunde ske, at undervisningen må aflyses. Meddelelse om aflysning af skolegang bringes i regionalradioens morgenudsendelser kl. 6.30 og 7.30 samt via "Intra".
 
SSP. SSP står for Skole – Socialforvaltningen – Politiet. For at sikre en målrettet og effektiv indsats i forebyggende arbejde blandt børn og unge er det naturligt at samle de tre parter, der især har ansvaret for børns og unges trivsel og opvækst.
Målsætningen for SSP-samarbejdet er:
Det indebærer, at området for kriminalpræventivt arbejde også kommer til at omfatte forebyggelse af f. ex. alkohol- og narkotika.
For at sikre god kommunikation mellem instanserne mødes vi én gang om måneden, hvor vi samtaler om aktuelle temaer.
Skolens SSP-repræsentant: Klaus Pedersen.
I 6. kl. og 7. kl. (evt. også i 8.-9. kl.) får eleverne besøg af SSP-konsulenten i skoletiden.
Det er på Rønne Privatskole ikke tilladt at benytte euforiserende stoffer samt alkohol af nogen art. Overtrædelse medfører bortvisning.
 
STANDPUNKTSMEDDELELSER.
7. - 10. klasse. To gange om året gives der standpunktsmeddelelser i form af karakterer. Der er skriftlig terminsprøve for 8., 9. og 10. kl. i november/december. Skriftlige årsprøver for 8. kl. i maj måned.
 
STØTTEFONDEN. Det er på generalforsamling godkendt, at bestyrelsen fastsætter et årligt beløb på
ca. kr.12.000, som overføres til Privatskolens Støttekasse.
Kassens midler kan bruges til:
1) Rejsetilskud til elever, der på skolens vegne skal deltage i idrætsstævner, skakturneringer m. v.
2) Tilskud til elever, der af økonomiske grunde ikke kan deltage i skolens aktiviteter.
3) Indkøb af specielle ting, der er vanskelige at placere på skolens budget.
 
SVØMMEUNDERVISNING finder sted i Rønne Svømmehal på 4. klassetrin, 1 lektion ugentlig i perioden  august til og med juni. Endvidere er børnehave-klassen samme sted 2 lektioner om ugen i perioden oktober til og med maj. Skolen sørger for transport med afgang fra skolen kl. 7.40.
 
SØSKENDEMODERATION. (se skolepenge).
 
TALE- OG HØREPÆDAGOG. (se pædagogisk-psykologisk rådgivning).
 
TRANSLOKATIONEN. Den sidste torsdag inden skolesommerferien overrækkes afgangsklassernesprøvebeviser. Dette finder sted kl. 18.30. I den forbindelse arrangeres der spisning, hvortil forældre og elever har mulighed for at tilmelde sig mod mindre betaling.
 
UDEBLIVELSE FRA UNDERVISNING. (se “forsømmelser”).
 
UDGANGSTILLADELSE. 8. - 10. kl. må forlade skolen i 10 og 12-frikvarteret og mellemtimer.
I 7. klasse gives denne tilladelse normalt fra slutningen af oktober efter nærmere aftale med eleverne, forældre og klasselæreren. Herudover må ingen elever forlade skolen uden speciel tilladelse.
 
 
UDMELDELSE: Udmeldelse fra skole og SFO skal ske skriftligt med mindst én måneds varsel til den 1. i måneden. Dvs, der betales for dén måned, hvori udmeldelse finder sted + den efterfølgende måned.